INFORMACJA W ZAKRESIE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,str. 1), zwanym dalej w skrócie RODO, informuję, że
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
PENSJONAT  POD LIPAMI SP. Z O.O.
UL. ROLNICZA 5, 42-289 WOŹNIKI,
NIP: 575-188-74-66, REGON:243676284 ,
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych).

    2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
    a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem, w tym przedstawienia oferty usług własnych Administratora;
    b) wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z Administratorem;
    c) niezbędnym dla ochrony Pani/Pana żywotnych interesów;
    d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

    3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania. 

    4. Administrator dopuszcza do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienia i zobowiązuje je do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych.

    5. Ma Pani /Pan prawo do:
    a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
    b) przenoszenia danych,
    c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
    d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    6. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

    7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku zamiaru zawarcia umowy ich nie podanie uniemożliwi jej zawarcie i realizację.

    8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.